Vragen over de mazelen of kinkhoest? Hier kun je meer lezen! Mazelen en Kinkhoest
Afspraak maken
Overzicht
Hulp nodig?
Heb je een vraag?
Klik hier
Hulp nodig?
Sluit

  Vorige stap

  Dank voor uw vraag!

  We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  Sluit
  Vorige pagina
  Over ons

  Privacyverklaring

  JGZ Kennemerland verwerkt als jeugdgezondheidszorg organisatie persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. Iedere handeling met persoonsgegevens wordt een verwerking genoemd. Veel voorkomende verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen.

  Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens van jou en je kind(eren). In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd welke regels er gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we in het kort uit:

  • met welk doel en op welke grondslag we persoonsgegevens verwerken;
  • wiens en welke persoonsgegevens we verwerken;
  • hoe lang we de persoonsgegevens bewaren;
  • in welke gevallen we persoonsgegevens aan anderen verstrekken of laten inzien;
  • hoe we de persoonsgegevens beveiligen;
  • hoe we omgaan met datalekken;
  • welke cookies wij gebruiken;
  • wat je rechten zijn;
  • hoe je contact met ons op kunt nemen.

  Doel en grondslag
  We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doelen die we voor de verwerking hebben vastgesteld of voor doelen die verenigbaar zijn met deze doelen. De meest voorkomende doelen zijn:

  • het verlenen van jeugdgezondheidszorg;
  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit;
  • calamiteiten- of incidentenonderzoek;
  • wetenschappelijk onderzoek.

  We verwerken alleen gegevens voor zover dat nodig is om het doel te kunnen bereiken.
  Daarnaast mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als sprake is van ten minste één van de grondslagen die in de AVG vermeld staan. De zes grondslagen zijn:

  • u heeft toestemming gegeven;
  • we zijn wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken;
  • we hebben een gerechtvaardigd belang;
  • het is nodig voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals een zorgovereenkomst;
  • er is sprake van een vitaal belang van u of andere betrokkenen;
  • er is sprake van een algemeen belang of openbaar gezag.

  Gegevens over de gezondheid van uw kind worden extra beschermd door de AVG. Voor deze gegevens geldt dat we deze (naast een vooraf vastgesteld doel en een geldige grondslag):

  • als jeugdgezondheidszorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor het bieden van een passende ondersteuning of zorg aan u en uw kind(eren).

  Intrekken van toestemming
  Indien we uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan invloed hebben op de ondersteuning of zorg die we leveren.

  VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  Wij verwerken mogelijk persoonsgegevens van kinderen, hun ouder(s) en wettelijk vertegenwoordigers:

  Persoonsgegevens
  Van kinderen, hun ouder(s) en wettelijk vertegenwoordigers verwerken wij gegevens zoals: naam, adres, woonplaats; geboortedatum; andere contactgegevens, zoals telefoonnummer of e-mailadres; identificatiegegevens [1]; verleende zorg of behandeling; verwijzing; betrokken organisaties; samenstelling en bezigheden huishouden; gezondheidsgegevens; overige gegevens voor zover noodzakelijk.

  BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
  Binnen JGZ Kennemerland gelden verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Dit heeft met wettelijke verplichtingen te maken. Het ouder- of kind dossier dient minimaal twintig jaar vanaf het moment dat de laatste wijziging is aangebracht te worden bewaard.

  VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  Persoonsgegevens worden alleen aan anderen verstrekt of ter inzage gegeven als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking of inzage noodzakelijk is.

  JGZ Kennemerland gaat uit van de Rechten van het Kind. Indien er zorgen of twijfels zijn over de omstandigheden waarin een kind zich bevindt, zal dit worden besproken met de ouders/verzorgers. De JGZ-medewerkers werken conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling [2]. Op basis van de Meldcode kan gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn.

  BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Binnen JGZ Kennemerland is beleid vastgesteld dat toeziet op de informatiebeveiliging van persoonsgegevens. Medewerkers van JGZ Kennemerland dienen zich te houden aan de geheimhouding.

  Binnen JGZ Kennemerland zorgen wij voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren) hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Indien JGZ Kennemerland samenwerkt met andere organisaties, dan worden er contractuele afspraken gemaakt voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

  COOKIES
  Jeugdgezondheidszorg Kennemerland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens. Zie voor toelichting: Cookies | Autoriteit Persoonsgegevens.

  RECHTEN VAN U EN UW KIND(EREN)
  Op het Digitaal Dossier JGZ zijn zowel de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) als de AVG van toepassing. Voor u als (gezaghebbende) ouder zijn met betrekking tot het Digitaal Dossier de volgende rechten van toepassing:

  • het recht om de persoonsgegevens die we van jou en je kind(eren) verwerken in te zien (recht van inzage);
  • het recht om de persoonsgegevens die wij van jou en je kind(eren) verwerken aan te passen indien deze feitelijk onjuist zijn (recht op rectificatie);
  • het recht om te vragen om vernietiging van (een deel van ) het dossier  (recht op vergetelheid);
  • het recht om gegevens over te dragen, zodat je de gegevens van jou en je kind(eren) gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).
  • Het recht om een eigen verklaring toe te voegen aan het dossier.

  BEROEP DOEN OP EEN VAN UW RECHTEN
  Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten. U kunt een e-mail sturen naar jgz@jgzkennemerland.nl of telefonisch contact opnemen met de betrokken professional (jeugdarts/jeugdverpleegkundige/orthopedagoog/thuisbegeleider).

  De reactietermijn is uiterlijk binnen een maand nadat u contact heeft opgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan die termijn worden verlengd met twee maanden. Mocht dat het geval zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

  Functionaris Gegevensbescherming
  JGZ Kennemerland heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de privacyregels en adviseert daarover. De Functionaris Gegevensbescherming is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep (moederorganisatie van JGZ Kennemerland). Het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is fg@vivazorggroep.nl.

  Toezichthouder
  De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op het gebied van privacy. Bent u niet tevreden over hoe JGZ Kennemerland omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  VRAGEN OVER PRIVACY
  Voor vragen over de privacy kunt u terecht bij de betrokken professional (jeugdarts/jeugdverpleegkundige/orthopedagoog/thuisbegeleider) van JGZ Kennemerland. Daarnaast kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar jgz@jgzkennemerland.nl.

  Wijzigingen
  JGZ Kennemerland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

   


  [1]  Geen kopie ID, maar BSN-nummer.
  [2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

   

  Laatst aangepast: augustus 2023

  Vorige pagina