Vragen over de mazelen of kinkhoest? Hier kun je meer lezen! Mazelen en Kinkhoest
Afspraak maken
Overzicht
Hulp nodig?
Heb je een vraag?
Klik hier
Hulp nodig?
Sluit

  Vorige stap

  Dank voor uw vraag!

  We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  Sluit
  Vorige pagina
  JgzApp

  Gebruikersvoorwaarden JgzApp

  Toepasselijkheid
  Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de JgzApp en de diensten die binnen de JgzApp door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland wordt aangeboden. Jeugdgezondheidzorg Kennemerland B.V. is statutair gevestigd te Beverwijk en met adres 1951 AR  Velsen-Noord, Parlevinkerstraat 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34240012.

  U dient deze voorwaarden voor het gebruik van diensten zorgvuldig te lezen. Door de JgzApp te gebruiken (waaronder ook verstaan wordt het downloaden en installeren), verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

  Doel JgzApp
  Met de JgzApp wil JGZ Kennemerland ouders en verzorgers de regie geven over het digitale dossier van hun kind en over hun relatie met JGZ Kennemerland. De toegang tot de JgzApp kent drie modules:

  • Afspraken: het maken en wijzigingen van afspraken.
  • Inzage: inzage in welke medewerker, op welk moment en met wel doel het dossier heeft ingekeken of bewerkt.
  • Informatie: het opvragen van informatie, beantwoording van niet acute vragen, het geven van feedback op de JgzApp . Gebruikers kunnen vragen, problemen of fouten doorgeven aan de medewerkers van JGZ Kennemerland via de JgzApp.

  Toegang, identificatie en beëindigen toegang
  Toegang wordt verstrekt op verzoek van ouders en verzorgers die met hun kind(eren) gebruik maken van diensten (o.a. consultatiebureau) van JGZ Kennemerland.

  • Toegang aan derden wordt alleen verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) met ouderlijk gezag. Indien er onduidelijkheid is over de identiteit en/of relatie met het kind wordt gevraagd naar legitimatie.
  • Gebruik van de JgzApp is alleen mogelijk als de ouder/verzorger beschikt over een mobiele telefoon (Android of iOS), een mailadres voor de (eenmalige) aanmeldingscode en een SMS bericht kan ontvangen voor de (eenmalige) pincode.
  • Ouders/verzorgers hebben altijd het recht om het gebruik van de JgzApp te beëindigen.
  • JGZ Kennemerland beëindigt de toegang tot het digitale dossier via de JgzApp op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) of om andere haar moverende redenen.
  • De ouder/verzorger is verplicht de inlogcode voor de JgzApp strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De ouder/verzorger is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn/haar inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn/haar toestemming of wetenschap.
  • De toegang tot de JgzApp kan ongedaan worden gemaakt bij oneigenlijk gebruik, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de JgzApp. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland zal bij oneigenlijk gebruik zo nodig aangifte doen bij de politie.

  Beschikbaarheid
  De JgzApp is onderhevig aan (technisch) onderhoud en zal niet zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. JGZ Kennemerland biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de app op het toestel (foutloos) functioneert.

  Aansprakelijkheid
  Ondanks de zorg die de ontwikkelaars en JGZ Kennemerland hebben besteed aan de samenstelling van de JgzApp, kunnen onvolkomenheden ontstaan. JGZ Kennemerland spant zich in juiste informatie aan te bieden, maar verstrekt geen enkele garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. JGZ Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade door het gebruik van de JgzApp.

  Privacy
  Op het gebruik van de JgzApp is de privacyverklaring van JGZ Kennemerland van toepassing, waar gebruiker mee instemt door het gebruik van de JgzApp.

  Medewerkers van JGZ Kennemerland gaan vertrouwelijk om met alle (persoons)gegevens die ouders/verzorgers via de JgzApp verstrekken. Jeugdartsen, JGZ-verpleegkundigen en orthopedagogen zijn gebonden aan het beroepsgeheim, andere medewerkers van JGZ Kennemerland hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen persoonsgegevens alléén aan anderen verstrekken nadat de ouder/verzorger daarvoor toestemming heeft gegeven. Degenen die bij de begeleiding van u en uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het digitale dossier en mogen onderling gegevens opvragen en uitwisselen indien dat noodzakelijk is voor deze begeleiding.

  Gegevens over het gebruik van de JgzApp worden vastgelegd en kunnen gebruikt worden voor statistische overzichten en onderzoek. Gegevens uit het digitale dossier van het kind kunnen alleen geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoek.

  Intellectueel eigendomsrecht
  JGZ Kennemerland en haar leverancier behouden alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via onze diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie van diensten te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JGZ Kennemerland. U mag informatie van onze diensten wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Verwijzing naar andere informatiebronnen
  In de JgzApp staan verwijzingen naar verschillende internetsites, die door anderen dan JGZ Kennemerland worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. JGZ Kennemerland draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

  Wijzigingen
  JGZ Kennemerland behoudt zich het recht voor de op of via onze diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarnaast kan JGZ Kennemerland gebruik van de JgzApp (tijdelijk of blijvend) staken, zonder ouders/verzorgers daar voorafgaand over te waarschuwen. JGZ Kennemerland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze diensten. Indien de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, treden deze in werking vanaf het moment van publicatie. Bij continuering van het gebruik van de JgzApp aanvaardt de gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

  Toepasselijk recht
  Op onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Contact
  Heeft u vragen over de gebruiksvoorwaarden? Neem dan contact op met JGZ Kennemerland via 088-9959595 / jgz@jgzkennemerland.nl of via contactformulier op de website van JGZ Kennemerland (www.jgzkennemerland.nl).

  Versie: 16 oktober 2019

  Vorige pagina